Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που έχουν προκύψει στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και οι οποίες αφορούν στον εμπλουτισμό των στοιχείων σας στην Μερίδα Σ.Α.Τ. την οποία διαθέτετε.
Πιο συγκεκριμένα, η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ανωτέρω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., ως χειριστής της Χρηματιστηριακής σας Μερίδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρήσει σε αυτήν τα παρακάτω στοιχεία.
Για φυσικά Πρόσωπα:
­    Aριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), και
­    διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Για Νομικά Πρόσωπα:
­    διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του νόμιμου εκπροσώπου, και
­    κωδικό LEI (εφόσον διαθέτετε).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση των στοιχείων σας είναι υποχρεωτική, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όλοι οι χειριστές υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία των Μερίδων των επενδυτών τους σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, ως χειριστές της Μερίδας σας,  θα παρακαλούσαμε να λαμβάνουμε από εσάς άμεσα ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία σας.   
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεσθε είτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα (+30) 210 33 54 010 , - 011 είτε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας όπου το εξειδικευμένο προσωπικό μας παραμένει πάντοτε στη διάθεσή σας.