Ο Πίνακας Συντελεστών Στάθμισης Μετοχών  για Λογαριασμούς Περιθωρίου επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις 05/03/2020.  

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα πιστώσεων της Εταιρίας στα τηλέφωνα 210 3354044-123.