Εσωτερικός Έλεγχος

Η Εταιρία διατηρεί ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, των συστημάτων και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί, την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές και την υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου στη Διοίκηση της Εταιρίας.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρία διαθέτει ανεξάρτητη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρία μεριμνά για τη θέσπιση αξιόπιστων, αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων πολιτικών και διαδικασιών για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει. Οι ως άνω πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, με στόχο να διασφαλίζεται ότι αυτές παραμένουν πλήρεις, επαρκείς και ανάλογες με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εκάστοτε δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  

                                                                                                                                                                                                       Πυλώνας ΙΙΙ


Κανονιστική Συμμόρφωση


Η Εταιρία διαθέτει υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία λειτουργεί ως διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα με επικεφαλής επιλεγμένο πρόσωπο με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων από τη μη συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των ενεργειών αντιμετώπισής τους. Η υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.