Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέλος ενός από τους πιο ισχυρούς στη χώρα, και με παγκόσμιο κύρος, τραπεζικού οργανισμού, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πρωταγωνιστεί στις σύγχρονες εξελίξεις της Κεφαλαιαγοράς. Εξελίσσοντας συνεχώς το επίπεδο ποιότητας και διευρύνοντας το φάσμα εξυπηρέτησης των πελατών της, αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες και ωριμότερες επιλογές. συνολικά, για χρηματιστηριακές υπηρεσίες και, ειδικότερα, για τη διαπραγμάτευση μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια, τη διαπραγμάτευση ομολόγων, την έρευνα και ανάλυση καθώς και για τις αγορές παραγώγων προϊόντων.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ:  +30210 3354.100, Fax: +30210 3354170 Ε-mail: info@piraeus-sec.gr ,  http: // www.piraeus-sec.gr 
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1320701000, Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας: 3/28/27.12.1989 & 11/473/5.6.2008Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις