Οι συνδικαιούχοι έχουν την από κοινού κυριότητα των αξιών που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα (Κ.Ε.Μ.).
Όλοι εξ’ αυτών θα πρέπει να διατηρούν ατομική μερίδα στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να διαβιβάζουν εντολές προς την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.