Αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,9% έως το 2026, η οποία μπορεί να φθάσει και το 9,9% σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα (20 ετών) από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαπιστώνει μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα της μελέτης (των Δημήτρη Μαλλιαρόπουλου, Δημήτρη Παπαγεωργίου, Μελίνας Βασαρδάνη και Ευαγγελίας Βουρβαχάκη) υποδεικνύουν ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το πραγματικό ΑΕΠ, οι ιδιωτικές επενδύσεις και η απασχόληση μπορούν δυνητικά να αυξηθούν κατά 6,9%, 20% και 4%, αντίστοιχα, έως το 2026.
Αναλυτικότερα, διαμέσου των επιχορηγήσεων και των δανείων εκτιμάται ότι αυξάνεται το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 4,3% το 2026, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση του επιπέδου του ΑΕΠ κατά 2,6% το 2026. Τα φορολογικά έσοδα επίσης αυξάνονται μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, δημιουργώντας έμμεσα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μειώσεις φορολογικών συντελεστών ή αυξήσεις δαπανών, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης υποδεικνύουν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν μακροχρόνια σε μια μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας, καθώς συνεπάγονται μετάβαση σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, μεγαλύτερη προσφορά εργασίας και πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων.


Πηγή: Καθημερινή