Η MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η Οδηγία 2004/39/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Εφαρμόζεται στην ενιαία αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, γνωστού ως «Ε.Ο.Χ.» (European Economic Area, «EEA»), δηλαδή στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία έχει ενσωματωθεί με το ν.3606/2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007.
Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), και τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 (MiFIR), τα οποία επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της αρχικής οδηγίας.
Το νέο πλαίσιο της MiFID II στοχεύει μεταξύ άλλων σε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών.
Η Κοινοτική Οδηγία MiFID IΙ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο το Ιανουάριο του 2018 με τον ν.4514/2018.
Ειδικότερα, το πλαίσιο των MiFID/MiFID II θεσμοθετεί τον τρόπο με τον οποίο:
• οργανώνεται και ελέγχεται ένας οργανισμός ή μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
• διενεργούνται συναλλαγές μεταξύ επενδυτικών εταιρειών και πελατών στις χρηματοοικονομικές αγορές
• παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες
Οι διατάξεις των MiFID/MiFID II αλλάζουν την οργάνωση των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, διευκολύνουν τις συναλλαγές και προάγουν την εναρμόνιση των επενδυτικών αγορών στην Ευρώπη. 

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρουν, όμως, είναι ότι κατοχυρώνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία για τους επενδυτές, κυρίως εκείνους που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Για παράδειγμα, οι διατάξεις των MiFID/MiFID II έχουν άμεση θετική επίδραση στους επενδυτές, καθώς προβλέπουν:
• την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα με τις επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία τους
• την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον επενδυτή κατά την εκτέλεση εντολών του
• την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών, προκειμένου να προτείνεται στον κάθε επενδυτή η επενδυτική λύση που πραγματικά του ταιριάζει και να μην αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θα ήθελε
• την ενημέρωση του επενδυτή για προμήθειες και πιθανές αντιπαροχές
• την ενημέρωση του επενδυτή για την Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων της εταιρείας που του παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες
Tο πλαίσιο των MiFID/MiFID II εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων, στους διαχειριστές αγοράς, στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Ένωσης.


ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΣΤΟΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ