ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Δήλωση περί χρήσης προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του site, παρά μόνο όταν αυτοί της τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του site γίνεται κατά την εγγραφή τους ως πελάτες της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και κατά τη συμμετοχή τους σε δωρεάν υπηρεσίες του site, προωθητικές ενέργειες νέων υπηρεσιών, σε διαφημιστικές ενέργειες που υποστηρίζονται από την ίδια ή από τρίτους χορηγούς και κατά την παροχή δεδομένων μέσω e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών δεν γίνεται με σκοπό την πώλησή τους σε τρίτους, αλλά αποσκοπεί:

· στην παροχή στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των συναλλαγών των πελατών της στα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη

· στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και διενέργεια ερευνών αγοράς που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων μέσω του site υπηρεσιών και τη σχεδίαση νέων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πιστότερα στις ανάγκες των χρηστών του site, μέσω των cookies που χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγησής σας (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Πολιτική Cookies)

 · στην παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στον κάθε χρήστη του site (personalisation)

· στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες του site για προϊόντα και υπηρεσίες που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ ή όποια εταιρία μπορεί να επικοινωνήσει με ένα πελάτη μέσω e-mail για να τον ειδοποιήσει για ένα νέο προϊόν που εκτιμά ότι ταιριάζει στο προφίλ του

· Όταν η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ παρέχει σε διαφημιζόμενους στο site στοιχεία των χρηστών του για λόγους marketing, αυτά παρέχονται σε συγκεντρωτική μορφή χωρίς να μπορούν να ξεχωρίσουν τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, όταν παρέχει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του site της, έστω και σε συγκεντρωτική μορφή και όχι προσωποποιημένα, σε τρίτους, έχει υπογράψει με αυτούς συμφωνίες που διασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών. Για οποιαδήποτε διαρροή στοιχείων που φυλάσσονται και από τρίτα μέρη, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες του site με την είσοδό τους σε αυτό, συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων με τους παραπάνω τρόπους από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και εταιρίες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, οι χρήστες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση προσωπικών τους στοιχείων είτε μέσω κατάλληλων επιλογών στα σημεία όπου τους ζητούνται στοιχεία, είτε μέσω σχετικής ειδοποίησης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ με μήνυμα e-mail.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ παρέχει καλή τη πίστει τα συλλεγόμενα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του site της όταν της ζητούνται και κρίνονται αναγκαία από τις αρμόδιες αρχές του ελληνικού κράτους κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Μπορεί επίσης να κοινοποιεί από μόνη της αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές εφόσον εκτιμά ότι συντελείται παράνομη πράξη από πλευράς του χρήστη.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ λαμβάνει όλα τα τεχνικώς δυνατά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αποθηκευμένων στα συστήματά της δεδομένων.

Για να γίνει πιο προσωπική η εξυπηρέτηση των χρηστών του site, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies. Τα cookies είναι αρχεία με τυχαίο περιεχόμενο που στέλνονται από το server της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ στον υπολογιστή του χρήστη και τον χαρακτηρίζουν σε όλες τις επόμενες επικοινωνίες του με το site της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των χρηστών του site και η ασφάλεια των συστημάτων τους δεν μπορεί να επηρεαστεί από τα cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων. Προερχόμενα από ένα ασφαλές site όπως της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ είναι κωδικοποιημένα και στέλνονται με ασφάλεια. Δεν μπορούν να διαβάσουν δεδομένα από το σκληρό δίσκο των συστημάτων των χρηστών του site ή να διαβάσουν cookies  από άλλα site.

Τα cookies βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το site της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ χαρακτηρίζουν τους χρήστες του site κατά τη διενέργεια των συναλλαγών τους, κάνουν πιο προσωπική την επικοινωνία τους με το site και διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους. Επίσης επιτρέπουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών του site και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εφόσον το επιθυμούν, οι πελάτες μπορούν να ρυθμίσουν τον browser τους ώστε να ερωτώνται όταν στέλνονται cookies στο σύστημά τους και να μπορούν να μην επιτρέψουν την αποδοχή τους (βλ. περισσότερα στην Πολιτική Cookies).

Όσοι υπάλληλοι της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν υπογράψει ειδικές συμφωνίες τήρησης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών και χρήσης τους μόνο για καθαρά επαγγελματικούς λόγους.

Η πολιτική τήρησης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του site της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ θα επανεκτιμάται και θα προσαρμόζεται με βάση τις νέες τεχνολογίες, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών του site της.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση: 
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, στους σκοπούς αυτής, στις κατηγορίες των δεδομένων και στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας
και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος.