Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα αγοράς μετοχικών τίτλων με την παροχή πίστωσης μέσω των ακόλουθων λογαριασμών:
­ Λογαριασμός Περιθωρίου, και 
­ Λογαριασμός Περιθωρίου εντός Προθεσμίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών (T+2).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή πίστωσης είναι η σύναψη μεταξύ του πελάτη και της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχετικής σύμβασης παροχής πίστωσης καθώς και η ύπαρξη Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελούμενου από κινητές αξίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, το οποίο ενεχυριάζεται υπέρ της εταιρείας ως ασφάλεια για την οφειλή που ενδέχεται να προκύψει μετά την παροχή πίστωσης.